In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden zoals deze beschikbaar is gesteld door Naturallyley.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naturallyley is het niet toegestaan informatie, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website, te kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken. De eigendom berust bij Naturallyley.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Naturallyley streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.naturallyley.nl op deze pagina.